1-р улиралын гишүүнчлэлийн татвар

0
202
МБОИЗ-ийн АА-с гаргасан 2019 оны 1-р улирлын тайлангийн байдлаар одоогоор албан ёсоор бүртгэлтэй 184 ТББ байна. Оны эхний 4-н сард доорхи байгууллагууд гишүүнчлэлийн татвараа төлсөн байна. 
  • БАРУУН МОНГОЛЫН ЭКОЛОГИЙН ТӨВ ТББ    60,000төг
  •  МОНГОЛЫН ТАНДАН СУДЛААЧДЫН ХОЛБОО ТТБ  60,000төг
  •   АРГАЛЬ АГНУУР СУДЛАЛЫН ТӨВ ТББ     60,000 төг
  •  АМЬТАН ХАМГААЛАХ САН ТББ         60,000 төг
  • АМЬТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ НИЙГЭМЛЭГ ТББ    60,000 төг
  • ТУУЛЫН ХАР ШУГУЙ ТББ               60,000 төг