Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчил (2007-2015)

Байгаль орчны эсрэг гардаг гэмт хэрэг, зөрчилийн талаар ЦЕГ-аас гаргасан мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.

Улсын хэмжээгээр хаана ямар зөрчил гарч байгаад анхаарлаа хандуулж,  илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоосон, хариуцлага тооцсон талаар хийсэн мониторингид анализ хийж, гарсан зөрчил давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн дадал хандлагыг өөрчлөх талаар гишүүн байгууллагууд, сайн дурын байгаль хамгаалагчид, Төрийн байгууллагуудтай хамтранч ажиллах нь илүү үр дүнтэй юм.

1. 202 дугаар зүйл-Агаар бохирдуулах.

2. 203 дугаар зүйл-Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих.

3. 204 дугаар зүйл-Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих.

4. 205 дугаар зүйл-Байгаль орчныг бохирдуулах.

5. 206 дугаар зүйл-Химийн хорт бодис,хог хаягдал цэвэрлэх, тээвэрлэх, булшлах журам зөрчих.

6. 207 дугаар зүйл-Газрын хөрс, усыг бохирдуулах.

7. 208 дугаар зүйл-Усны тухай хууль тогтоомж зөрчих.

8. 209 дугаар зүйл-Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар .

9. 210 дугаар зүйл-Байгалийн объектыг санаатай эвдэх, гэмтээх, устгах .

10. 211 дугаар зүйл-Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих.

11. 212 дугаар зүйл-Байгалийн ургамлын тухай хууль зөрчих.

12. 213 дүгээр зүйл-Ой, хээрийн түймэр тавих.

13. 214 дугаар зүйл-Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох .

14. 214-1 дүгээр зүйл-Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих