Та бүхнийг хоёр өдрийн эко-гидрологийн сургалтанд урьж байна.

Та бүхнийг 2 өдрийн эко-гидрологийн сургалтанд урьж байна.

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд.