МБОИЗ-ийнхөн стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулав.

2016 оны 12 сарын 27-ны өдөр МБОИЗ-ийн УЗ, НП, ажлын алба, Гишүүн ТББ-уудын оролцоотойгоор 2017-2018 оны стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулав.

Уг стратеги төлөвлөгөө нь үндсэн 5 зорилтоос бүрдсэн бөгөөд багийн гишүүд "Сайшаан шинжлэх" арга зүйг ашиглан боловсруулсан байна.

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах семинарыг Удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Сүхгэрэл, Ногоон парламентийн тэргүүлэгч М.Оюунчимэг нар удирдав.