БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

“Байгаль орчны мэдээллийн сан” гэж байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хангах мэдээллийн технологийн иж бүрдлийг хэлнэ.

Та бүхэн дараах линкееэр орж мэдээллүүдээ авах бүрэн боломжтой.

http://www.eic.mn/