Donate

Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл /МБОИЗ/ нь Монгол орны байгалийн доройтлыг зогсоох, хойч үедээ эрүүл аюулгүй амьдрах байгаль орчинг үлдээхэд хувь нэмрээ оруулах, төр, иргэний нийгмийн түншлэлийн хүрээнд байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ТББ, иргэдийг мэдээллээр хангах, соён гэгээрүүлэх, үйл ажиллагааг нь дэмжих, чадавхижуулах, тогтвортой хөгжлийг хангахад иргэний нийгмийн идэвхитэй оролцоо, олон талт эрх тэгш түншлэл, хүчтэй хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг болно.

Бид дараах үндсэн чиглэлээр иргэд, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. Үүнд:

  • Газар, газрын хэвлий, ус, агаар, орчныг хамгаалах
  • Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах
  • Мэргэшил, сургалт, сурталчилгаа, үнэлгээ, мониторинг, хяналт

Бидний ажлыг дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа та бүхэнд баярлалаа!

Хүлээн авагч: МБОИЗ
Данс  ₮: 11 0308 4217
Account €: 11 0556 0780