Үзүүлэлт 2014 оны 3-р улирал Гүйцэтгэл
1 НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 12,966.0 13,080.0
2 Төсвийн санхүүжилт 12,966.0 12,900.0
3 Туслах үйл ажиллагааны орлого 180,0
4 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12,966.0 12,900.0
5 Үйл ажиллагааны ажлын хөлс, нэмэгдэл урамшуулал /ХАОАТ/ 4,836.0 5,472,0
6 Хэвлэлийн хурал мэдээлэл 450.0 560.0
7 Тээвэр шатахуун 645600
8 Офиссын зардал /интернэт бичиг хэрэг/ 600.0 788.9
9 Албан томилолт
10 Урсгал засвар
11 Сонин гаргах, мэдээлэл түгээх 2,000.0 1,092.5
12 БОНХЯ-ны гэрээт ажлын хяналт 250.0 730400
13 Хуулийн сурталчилгаа гарын авлага, лекц 500.0 280.9
14 Удирдах зөвлөлийн хурал 580.0 334.8
15 МБОИЗ-ийн үйл ажиллагааны болон мэдээллийн сүлжээ 920.0
16 ТББ-уудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх, ёс зүйн кодод нэгтгэх ажил 750.0
17 ТТБ-ыг чадавхижуулах сургалт, семинар 1,000.0 1.510,0
Аймаг дүүргийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг чадавхижуулах 2,000.0
18 Төлбөр хураамж бусад зардал 830.0
19 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 12,966.0 13,080.0
20 Төсвөөс санхүүжих 12,966.0 12,900.0

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here