2019 оны 10-р сарын 03 болон 04-ний өдрүүдэд Азийн хөгжлийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа “Азийн хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог бэхжүүлэх нь” сэдэвт уулзалт сургалт боллоо.

Уг сургалтын зорилго нь Азийн  АХБ-ны санхүүжилт бүхий хөгжлийн ажлын хүрээнд АХБ, зөвлөхүүд, компаниуд болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай харилцан ажиллах оролцогчдын чадварыг нэмэгдүүлэх болно. 

Сургалтад АХБ-ны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын шадар суурин төлөөлөгч Деклан Магий, Нийгмийн салбарын ахлах мэргэжилтэн Л.Итгэл, Иргэний нийгмийн оролцоо хариуцсан зөвлөх У.Мандал болон холбогдох албаныхан, өмнө жилд АХБ-тай хамтарч ажилласан ТББ байгууллагын төлөөлөгчид оролцож өөр өөрсдийн чиглэлээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг явууллаа.

 1. АХБ-наас 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх бизнес төлөвлөгөө:

ИНБ-уудтай хамтран ажиллах боломж

АХБ-ны Монгол дахь үйл ажиллагааны тойм                      

Деклан Магий, АХБ-ны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын  Шадар суурин төлөөлөгч ба ахлах эдийн засагч 

 • АХБ-ны Монгол дахь үйл ажиллагаа ба ИНБ-ын оролцоо

АХБ-ны хариуцлагын механизм

Л.Итгэл, АХБ-ны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын нийгмийн салбарын ахлах мэргэжилтэн 

 • АХБ-ны санхүүжилтээр Ази, Номхон далайн бүс нутагт хэрэгжиж           буй үйл ажиллагаан дахь иргэний нийгмийн оролцоо

хөгжлийн төслүүдийг хэрхэн санхүүжүүлдэг болох нь

Лэйни Томас, АХБ-ны Тогтвортой хөгжил ба цаг уурын  өөрчлөлтийн газрын нийгмийн хөгжлийн ахлах мэргэжилтэн

 • Иргэний нийгмийн Зөвлөлдөх Хороо нь улс орны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд иргэний нийгмийн оролцоог хангах механизм болох нь                     У. Мандал, АХБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн

газрын иргэний нийгмийн оролцоо хариуцсан зөвлөх

 • АХБ хөгжлийн төслүүдийг хэрхэн санхүүжүүлдэг болох нь

Ж. Батцэнгэл, Худалдан авах ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн

 • АХБ-ны Хамгааллын бодлого

П.Онгонсар, Байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн, АХБ

Сургалтанд дараах асуудлаар  мэдээлэл авч мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх боломжтой байлаа.

Үүнд:

 • АХБ хөгжлийн туслалцаа хэрхэн үзүүлдэг болох болон оролцооны талаарх АХБ-ны бодлого
 • АХБ-ны Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны гол зорилго  болон тэргүүлэх чиглэлүүд
 • АХБ-ны бодлого, улс орны хөтөлбөр боловсруулах болон төслийн түвшинд Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжууд  
 • АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны зарчим, үйл явц
 • АХБ-ны хариуцлагын механизм  болон гомдол барагдуулах  хүсэлт хэрхэн гаргах тухай
 • АХБ-ны хэрэгжиж буй  болон төлөвлөсөн төслүүдийн талаарх мэдээллийг хэрхэн олж авах тухай  

Сургалтад МБОИЗ-ийн гишүүн байгууллагуудын төлөөлөлтэй хамт оролцлоо.