“Амьсгалах эрх” төслийн хүрээнд Пин-ээс “Зан хандлагын саад бэрхшээлийн судалгаа” нэртэй 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Энэхүү сургалт  05-р сарын 13,14-ний өдрүүдэд болж өнгөрөв.

Сургалтын агуулга нь:

                Зан хандлагыг өөрчлөх тухай танилцуулга

                Зан хандлагыг өөрчлөх загварчлал (DBC) хүснэгт

                Зорилтот зан хандлагыг сонгож тодорхойлох нь

                Бидний зан хандлагад нөлөөлж буй 12 хүчин зүйлс

                Зан хандлагын саад бэрхшээлийн судалгаа (BA) – гол алхамууд,

                Ярилцлага хийх үр дүнтэй аргууд

                Cудалгааны логистик менежмэнт

                  Зан хандлагыг өөрчлөх үйл ажиллагааг загварчлах сайн туршлага

                Зан хандлагыг өөрчлөх үйл ажиллагааны мониторин ба үнэлгээ

                 Судалгааны үр дүнг тайлагнах

                Судалгаа авах ажлыг зохион байгуулах нь гэсэн сэдвүүдээр зохион байгуулагдлаа.

Сургалтанд  МБОИЗ-ийн гишүүн байгууллагуудын төлөөллүүд идэвхтэй оролцлоо.