БАЙГАЛЬ ОРЧИН БА НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЕНЕЖМЭНТИЙН БҮТЭЦ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

0
1046

Монгол улсын засгийн газраас Уур амьсгалын ногоон санд (УАНС) өргөн барьж буй буй “Монгол улсын хөдөө орон нутгийн ард иргэдийн дасан зохицох чадвар болон эрсдлийг удирдан, зохицуулах чадварыг сайжруулах нь” төслийн саналыг боловсруулах хүрээнд энэхүү Байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг удирдан, зохион байгуулах бүтэц, хамрах хүрээг (EMSF) бэлтгэсэн болно. УАНС-ийн Итгэмжлэгдсэн байгууллагын хувьд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ) уг төслийг боловсруулж байгаа бөгөөд уг төслийг НҮБХХ-ийн Нийгэм ба байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх стандарт журмын дагуу түргэвчилсэн байдлаар дүн шинжилгээ хийж, энэ төрлийн эрсдэлийг Дунд зэргийн буюу Б Ангилалд оруулж байна. Байгаль орчин ба нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг удирдан, зохион байгуулах бүтэц, хамрах хүрээ (EMSF) бичиг баримтыг олон нийтийн саналыг авахаар ийнхүү танилцуулж байна.