“Ашиглагч нь хамгаалагч-нөхөн сэргээгч байх” /“The user must be a protector-restorer“

0
273